DGSA

TO NIE MUSI BYĆ NIEBEZPIECZNE

Zgodnie z Ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 199/2002 poz. 1671) przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, obowiązany jest wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa (obowiązuje od 01.01.2003 r.)

Do egzekwowania tych przepisów przewidziano organy Policji Państwowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a niestosowanie się do ww. przepisów może grozić grzywną do 15 000 PLN (art. 92 ustawy o transporcie drogowym, Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z 2001 r.).

Nie masz doradcy?


Zadzwoń do nas, a my Ci pomożemy i doradzimy:

tel. 692-506-473

Doradca nr 87/2012 Dawid Nagraba

Zapewniamy doradców, którzy zadbają m.in. o:

Oto fragment treści przedmiotowego rozdziału 4, w części dotyczącej „doradcy”:

Art. 21.1 Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, obowiązany jest prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, zwanego dalej „doradcą”.

Art. 22.

1. Do zadań doradcy należy w szczególności:

2. Szczegółowe zadania i kompetencje doradcy określa umowa ADR.

Art. 23.

1. Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, podpisując je imieniem i nazwiskiem oraz wskazując numer świadectwa doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4.

2. Przedsiębiorca lub inny podmiot, o których mowa w art. 21 ust. 1, obowiązany jest:

Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, mając na uwadze zakres zadań doradcy oraz potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, określą w drodze rozporządzenia wzór formularza rocznego sprawozdania oraz sposób jego wypełniania.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WWL/010
ul. Poniatowskiego 97a, 05-220 Zielonka,
tel.: 537 502 503, fax:
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WP/021
ul.Kolejowa 46, Płock, tel/fax: (024) 262-89-42

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WZ/010
ul. Kolejowa 96, 05-092 Łomianki, tel.: 536 599 499, fax: (022) 357 83 33

Centrum Diagnostyki
ul. Józefa Poniatowskiego 97A, 05-220 Zielonka /koło Warszwy
tel. 537 502 503

Szkolenia:
tel: 692-506-473
email: dawnagraba@gmail.com